JAVNI NATJEČAJ ZA PODNOŠENJE PONUDA ZA ZAKUP POSLOVNOG PROSTORA 1/21

Link za skidanje dokumenta – Javni natječaj

Na temelju Odluke Upravnog vijeća Doma za starije osobe Bjelovar, KLASA: 550-01/21-02/0057, URBROJ: 2103-77/08-01-21-1, od 07. rujna 2021.g., objavljuje se

JAVNI NATJEČAJ  ZA PODNOŠENJE PONUDA ZA

ZAKUP POSLOVNOG PROSTORA   1/21

                   OPIS PROSTORA

Predmet natječaja je poslovni prostor u prizemlju Doma za starije osobe Bjelovar na adresi Vlahe Paljetka 1, 43000 Bjelovar, zk.č.br. 1003/32, upisan u zk. Ul. Br. 5187, k.o. Grad Bjelovar. Površina iznosi: 53 , aperitiv bar u holu Doma površine cca 80 m², terasa ukupne površine 30 m², dio prostora je odvojen i predviđen kao prostor za pušače. Prostor za pušače je veličine 18,5 m². Prostor je predviđen za obavljanje ugostiteljske djelatnosti – prodaja kave i pića. Zakupodavac nije odgovoran za ishođenje uvjerenja o minimalnim tehničkim uvjetima za predložene djelatnosti, ni za druga uvjerenja ili dozvole, ni za dokumentaciju koja je potrebna za ishođenje istih. Zakupnik ima pravo u zgradi korisiti zajedničke uređaje i prostorije kao i upotrebu sanitarnih prostorija u neposrednoj blizini poslovnog prostora. Napomena: kako se poslovni prostor nalazi unutar Doma za starije osobe, rad mora biti u skladu sa epidemiološkim smjernicama HZJZ kao i Uputama za sprječavanje i suzbijanje epidemije COVID-19 za pružatelje usluga smještaja u sustavu socijalne skrbi. Pregled poslovnog prostora kao i informacije o natječaju mogu se dobiti radnim danom (ponedjeljak-petak) od 09:00 do 11:00 sati uz prethodnu najavu na broj telefona 043/631-500.

                   PODNOŠENJE PONUDA

Rok za podnošnje ponuda: 21. rujna 2021.g., do 11:00 sati, bez obzira na način dostave.

Pravo na podnošenje ponuda imaju pravne osobe te fizičke osobe koje imaju registrirani obrt ili obavljaju samostalnu profesionalnu djelatnost.

Način i mjesto dostave ponude:

1. osobno na adresu Naručitelja (Dom za starije osobe Bjelovar, Vlahe Paljetka 1, 43000 Bjelovar) s naznakom na zatvorenoj omotnici: NATJEČAJ ZA ZAKUP 1/21 – ne otvaraj.

2. poštom s naznakom na omotnici (Dom za starije osobe Bjelovar, Vlahe Paljetka 1, 43000 Bjelovar, NATJEČAJ ZA ZAKUP 1/21 – ne otvaraj)

Ponude predane neposredno nakon isteka roka za podnošenje ponuda ili poslane poštom, a zaprimljene nakon isteka roka za podnošenje ponuda, smatrat će se zakašnjelim ponudama i neće se uzimati u razmatranje. Nepotpune ponude neće se razmatrati. Ponude ponuđača koji po bilo kojoj osnovi na dan zaključenja natječaja imaju dospjelih a nepodmirenih dugovanja prema Domu neće se razmatrati.

Ponude će se javno otvarati u prostoru čitaonice Doma na dan 21. rujna 2021.g. u 12.00 sati. Postupak otvaranja ponuda bit će proveden uz pridržavanje svih epidemioloških mjera.

Osobe koje sudjeluju u javnom natječaju moraju uplatiti jamčevinu u dvostrukom iznosu početnog iznosa zakupnine, isključivo s računa/imena ponuditelja. Iznos jamčevine (4.000,00 HRK) uplaćuje se u korist Doma za starije osobe Bjelovar, na račun broj HR24 2340 0091 1107 5145 3, model:00, s pozivom na broj 21092021-1-21. Dokaz o uplati jamčevine prilaže se uz ponudu. Ponuditelju čija ponuda je izabrana kao najpovoljnija, uplaćena jamčevina se ne vraća već ostaje kao beskamatni polog na računu Doma kao osiguranje redovnog podmirenja obveza. Ostalim ponuditeljima, čija ponuda nije izabrana kao najpovoljnija, uplaćena jamčevina se vraća najkasnije u roku 15 dana od dana donošenja odluke o odabiru od strane Upravnog vijeća. Ukoliko pristignu dvije ponude s istim iznosom zakupnine, koji je ujedno i najviši ponuđeni iznos zakupnine, najpovoljnija ponuda odrediti će se usmenim javnim nadmetanjem pred povjerenstvom.

Odluku o izboru najpovoljnije ponude donosi Upravno vijeće Doma za starije osobe Bjelovar na prijedlog  Povjerenstva. Upravno vijeće zadržava pravo izmjene, odnosno poništenja natječaja u cijelosti ili djelomično u svakoj njegovoj fazi i neprihvaćanja niti jedne pristigle ponude za zakup.

                   UGOVOR I OSNOVNI UVJETI

Ugovor o zakupu poslovnog prostora sklopiti će se s ponuditeljem koji uz ispunjenje uvjeta iz natječaja ponudi najviši iznos zakupnine. Na ponuđeni iznos mjesečne zakupnine NE obračunava se PDV. Početna mjesečna neto zakupnina iznosi 2.000,00 kn, ponuditelj ne može ponuditi manji mjesečni iznos zakupa poslovnog prostora. Ponuđač mora dati izjavu da poslovni prostor preuzima u viđenom stanju, te izjavu da je upoznat sa stanjem i opremljenošću prostora koji se daje u zakup i suglasan je da će prostor urediti (ako je to potrebno) o vlastitom trošku kako bi u njemu mogao obavljati ugovorenu djelatnost.

Ugovor o zakupu poslovnog prostora sklapa se u pisanom obliku u roku od petnaest dana od dana donošenja odluke o odabiru od strane Upravnog vijeća, na određeno vrijeme od 2 (dvije) godine, a smatra se sklopljenim i proizvodi pravne učinke danom njegovog potpisa. Zakupnik je dužan plaćati mjesečnu zakupninu sukladno Ugovoru o zakupu. Ugovorom o zakupu bit će reguliran otkaz ugovora o zakupu.

                   SADRŽAJ PONUDE

Ponuda mora sadržavati:

-ime i prezime ponuditelja, prebivalište/sjedište, OIB (fizičke osobe koje imaju registrirani obrt ili obavljaju samostalnu profesionalnu djelatnost), odnosno naziv trgovačkog društva, sjedište, OIB (za pravne osobe) te adresu elektroničke pošte i broj telefona radi kontakta,

-presliku izvatka iz odgovarajućeg registra iz kojeg mora biti vidljivo da je ponuditelj ovlašten obavljati djelatnost koju je naveo u svojoj ponudi (sudski/obrtni registar ili drugi odgovarajući upisnik),

-ponuđeni iznos mjesečne zakupnine, koji ne smije biti niži od početnog iznosa navedenog u javnom natječaju (2.000,00 kn),

– dokaz o uplati jamčevine

– broj računa ponuditelja s naznakom poslovne banke kod koje je isti otvoren

-BON 2 i potvrdu izdanu od Ministarstva financija – Porezna uprava (izvornik, preslika ili elektronski zapis) o stanju poreznog duga ponuditelja, ne stariju od 30 dana na dan otvaranja ponuda

-izvornik ili ovjerenu presliku  kojim osobe iz  Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji imaju pravo zaključenja ugovora pod uvjetima najpovoljnije ponude iz natječaja.

Ponuditelj je podnošenjem ponude izričito suglasan da Dom za starije osobe Bjelovar može prikupljati, koristiti i dalje obrađivati dostavljene podatke u svrhu provedbe postupka natječaja za zakup poslovnog prostora, sukladno propisima o zaštiti osobnih podataka te iste objaviti primjenjujući Zakon o pravu na pristup informacijama (čl. 10., Narodne novine, broj: 25/13, 85/15).

Ponuda i priložena dokumentacija trajno se zadržavaju te se ne vraćaju ponuditelju.

Nakon otvaranja ponuda, svi ponuditelji imaju pravo uvida u natječajnu dokumentaciju i podnesene ponude, po prethodnoj najavi.

Ako je ponudu dostavila osoba koja se poziva na pravo prvenstva na sklapanje ugovora o zakupu poslovnog prostora za obrtničku ili samostalnu profesionalnu djelatnost, koje imaju osobe iz Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine, broj: 121/17 i 98/19), a koja ispunjava uvjete iz natječaja, uputit će joj se poziv da se u roku od 8 (osam) dana od primitka poziva izjasni o prihvaćanju najviše ponuđenog iznosa zakupnine za poslovni prostor za koji je podnijela ponudu. Poziv će joj se uputiti poštom ili elektroničkom poštom na adresu dostavljenu u ponudi, a ako se osoba u ostavljenom roku ne izjasni o prihvaćanju najviše ponuđenog iznosa zakupnine, smatrat će se da isti ne prihvaća. Potpis ove izjave mora biti ovjeren od strane javnog bilježnika.

Obavijest o izboru najpovoljnije ponude dostavlja se svim ponuđačima najkasnije u roku od petnaest dana od dana donošenja odluke o odabiru od strane Upravnog vijeća. U obavijesti o izboru najpovoljnije ponude koja se dostavlja svim ponuđačima, navodi se i iznos zakupnine kojeg je najpovoljniji ponuđač ponudio.

Natječaj za dodjelu poslovnog prostora u zakup može se ponoviti u slučaju da se ne izvrši izbor ili ako se sa izabranim ponuđačem ne zaključi ugovor o zakupu.

   

Uz međunarodni dan obitelji 2021.

Ovogodišnje obilježavanje Međunarodnoga dana obitelji, u Domu za starije osobe Bjelovar bilo je iznimno radosno. Korisnici i djelatnici Doma jedva su dočekali zajedničko druženje nakon duge stanke koje je uzrokovala pandemija.

Uz čestitke za Međunarodni dan obitelji donosimo slike sa sportskih igara u kojima su sudjelovali korisnici i djelatnici Doma za starije osobe Bjelovar.

UPUTE ZA SPRJEČAVANJE I SUZBIJANJE EPIDEMIJE COVID-19 – Verzija 13 od 30.03.2021

Izmjena u odnosu na raniju verziju uputa:

produžava se izuzetak od potrebe testiranja i karantene nakon preboljenja bolesti ili cijepljenja sa tri na šest mjeseci.

Upute možete preuzeti na sljedećoj poveznici:

UPUTE ZA SPRJEČAVANJE I SUZBIJANJE EPIDEMIJE COVID-19 – Verzija 13

Energetska obnova zgrade Doma za starije osobe

Naziv projekta:

Energetska obnova zgrade Doma za starije osobe Bjelovar na adresi Vlahe Paljetka 1, 43000 Bjelovar (referentni broj Ugovora: KK.04.2.1.04.0383)

Kratki opis projekta:

Projekt je usmjeren na energetsku obnovu zgrade Doma za starije osobe Bjelovar kojom će se postići značajne energetske uštede tj. smanjenje potrošnje energije u zgradi.

Energetskom obnovom doprinijet će se smanjenju godišnje potrošnje primarne energije za 1.694.417,29 kWh/god uz povećanje kvalitete i standarda korištenja objekta.

Aktivnosti na projektu:

  1. Izrada projektne dokumentacije,
  2. Radovi na energetskoj obnovi zgrade,
  3. Stručni nadzor građenja,
  4. Upravljanje projektom,
  5. Promidžba i vidljivost,
  6. Energetski pregled i energetski certifikat nakon obnove.

Ciljnu skupinu projekta čine zaposlenici i korisnici Doma za starije osobe Bjelovar.

Ciljevi i očekivani rezultati projekta:

  • smanjenje godišnje potrošnje primarne energije u zgradi za 1.694.417,29 kWh/godišnje odnosno 56,20% nakon provedbe mjera energetske učinkovitosti;
  • smanjenje isporučene energije za grijanje u zgradi za 724.492 kWh/godišnje odnosno 50,9% nakon provedbe mjera energetske učinkovitosti;
  • smanjenje ispusta CO2 za 56,64% nakon provedbe mjera energetske učinkovitosti.

Rezultat projekta energetsko obnovljene zgrade Doma za starije osobe Bjelovar u vidu pozitivnih učinka biti će dugoročno na raspolaganju učenicima i zaposlenicima škole čime će se doprinijeti poboljšanju uvjeta održavanja odgojno-obrazovnih aktivnosti, dok će projektni rezultati dugoročno utjecati na sve buduće polaznike škole, zaposlenike škole, roditelje i posjetitelje. Neizravni učinci projekta vidljivi su kroz ulaganja u sektor obrazovanja u nerazvijenim područjima na području Republike Hrvatske.

Provedba projekt će kroz informativne aktivnosti promidžbe i vidljivosti utjecati na povećanje svijesti šire javnosti o učincima i potrebama za provedbom mjera energetske učinkovitosti i uvođenja obnovljivih izvora energije. Projekt energetske obnove zgrade Doma za starije osobe Bjelovar može se smatrati primjerom dobre prakse u održivom upravljanju energijom u zgradama javnog sektora.

Ukupna vrijednost projekta i iznos sufinanciranja EU:

Ukupna vrijednost projekta iznosi 13.276.142,36 kn, dok je vrijednost prihvatljivih troškova 12.677.045,68 kn.

Iz EU fondova dodijeljena su bespovratna sredstva u iznosu od 7.690.302,40 kn.

Razdoblje provedbe projekta: od 16.11.2018. godine do 16.08.2021. godine

Kontakt osoba za više informacija o projektu:

Kontakt osoba: Jasmina Radojčić, ravnateljica Doma za starije osobe Bjelovar

Broj telefona: 043 631 500

E-pošta: ravnatelj@dom-bjelovar.hr

www.strukturnifondovi.hr

Operativni program konkurentnost i kohezija 2014.-2020.https://strukturnifondovi.hr/eu-fondovi/esi-fondovi-2014-2020/op-konkurentnost-i-kohezija/

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj u sklopu Operativnog programa „Konkurentnost i kohezija 2014. – 2020.“

Dan žena u Domu za starije osobe Bjelovar

Simbolično na međunarodni dan žena koji se obilježava se u svijetu već više od sto godina,  Ravnateljica Doma za starije osobe Bjelovar, Jasmina Radojčić mag. psih. djelatnicama Doma podijelila je crvene karanfile.

Ruka dobrote za prijatelje iz Petrinje i Siska

Potres u Petrinji nikoga nije ostavio ravnodušnog, pa tako i korisnike i djelatnike Doma za starije osobe Bjelovar. Obzirom na prijateljstvo i dugogodišnju suradnju sa domovima za starije osobe Petrinje i Siska  silno nas je rastužilo njihovo stradanje i gubitak doma. Korisnici Doma za starije osobe Petrinja raseljeni su po drugim domovima u okolici, daleko od svoje Petrinje i svojih  obitelji.

Epidemiološka situacija radi covida onemogućila je druženje korisnika Doma za starije osobe Bjelovar kao i održavanje raznih drugih proslava. Zbog epidemiološke situacije i poštivanja mjera nije bilo ludovanja i plesa povodom Fašnika, stoga se u odijelu radne terapije rodila ideja da se organizira tombola za naše prijatelje, korisnike iz stradalih domova u Petrinji i Sisku, a ideju je podržala i Rvnateljica našeg doma Jasmina Radojčić mag. psih.

U tomboli su sudjelovali korisnici ali i djelatnici Doma za starije osobe Bjelovar, a prikupljena sredstva utrošili smo na kupnju potrebnih namirnica za korisnike smještene u domu za starije osobe u Gospiću. Ugostili smo stručne radnike domova Siska i Petrinje koji su  preuzeli paketiće koje su naši korisnici s ljubavlju i željom u bolje sutra pakirali te sa njima obradovali svoje korisnike.

PROVEDBA POSTUPAKA JEDNOSTAVNE NABAVE ZA 2021. god.

Dom za starije osobe Bjelovar do 22. prosinca 2020.g. provodi postupke jednostavne nabave namirnica.  

Uvjete nabave kao i dokumentaciju možete preuzeti u izborniku: Objave, podizborniku: Jednostavna nabava, odnosno sa sljedeće poveznice: http://dom-bjelovar.hr/?page_id=41

Kreativne radionice u sklopu radne terapije

Korisnici Doma za starije osobe Bjelovar u sklopu radne terapije koju vodi naša djelatnica Maja imaju mogućnost kvalitetno provoditi slobodno vrijeme kroz razne kreativne radionice. Pozitivni učinci su mnogobrojni jer korisnici na ovaj način uče nove vještine kroz crtanje, slikanje, bojanje te izradu uporabnih predmeta služeći se raznim tehnikama.

Provedbom likovne i kreativne radionice razvija se mašta, samoizražavanje i apstraktno mišljenje, podiže se razina finih i grubih motoričkih sposobnosti, poboljšava se pamćenje, prepoznavanje, orijentacija, podiže se samopouzdanje i razvijaju psiho- socijalne vještine.

Osnovni cilj ovakvih programa je obogatiti društveni život naših korisnika, potaknuti ih na aktivno sudjelovanje i ispunjenje vlastitih želja i interesa te im uljepšati boravak u njihovom novom domu.

Prigodno, u prosincu je održano više kreativnih radionica, a rezultate vrijednih ruku naših korisnika možete pogledati u galeriji.

Upute Ministarstva rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike

Pojava epidemije koronavirusa izazvala je niz promjena u svakodnevnom životu. Mjere koje se poduzimaju u cilju sprječavanja širenja zaraze narušavaju uobičajenu rutinu i ograničavaju određene aktivnosti. Ali za sigurnost i zaštitu zdravlja potrebno je uložiti dodatne napore, prilagoditi se situaciji i ponašati se odgovorno.Odgovorno ponašanje je svaki oblik ponašanja kojim se poštuju i provode propisane mjere zaštite te svako ponašanje koje pridonosi prevenciji širenja bolesti COVID-19. Naše najjače oružje u borbi protiv koronavirusa je odgovorno ponašanje.  Vrlo je bitno  slušati i aktivno primjenjivati upute koje daje Stožer civilne zaštite Republike Hrvatske te provoditi Odluke o mjerama zaštite koje on donosi.Više informacija možete saznati u Uputama za sprječavanje i suzbijanje epidemije COVID-19 za pružatelje socijalnih usluga u sustavu Socijalne skrbi te Uputama za poslodavce i radnike kod postupanja i provedbe mjera sigurnosti i zaštite zdravlja u okolnostima rizika od zarazne bolesti COVID-19 koje možete ovdje preuzeti:

MRMS_upute za sprječavanje i suzbijanje epidemije COVID-19 za pružatelje socijalnih usluga

Uputa za poslodavce i radnike COVID 19

ZABRANA POSJETA KORISNICIMA I ODLASCI KORISNIKA KUĆI U POSJET

Poštovani, članovi obitelji, korisnici i posjetitelji,
Uvažavajući preporuke HZJZ-o za epidemiološku situaciju s trendom povećanja novooboljelih od virusa COVID-19, a s ciljem prevencije ugrožavanja zdravlja korisnika i djelatnika od 12. listopada 2020.
ZABRANJENE SU POSJETE KORISNICIMA I ODLASCI KORISNIKA KUĆI U POSJET

Cijeli dokument možete pogledati ovdje.